Wednesday, December 15, 2010

राजबिराज नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम ०६६-०६७

राजबिराज नगरपालिका कार्यालाय बार्षिक समिक्षा गोष्ठी आ.व.२०६६/०६७
२०६७ अश्विन २५
राजबिराज नगरपालिकाको आ.व.२०६६/०६७ को बार्षिक प्रगति प्रस्तुती

बित्तिय प्रगति बिबरण रु हजारमा

कार्यक्रम/परियोजना ९ आन्तरिक आयको समेत

बिनियोजित बजेट

यथार्थ निकासा

यथार्थ खर्च

खर्च प्रतिशत

पुँजिगत

चालु

जम्मा

पुँजिगत

चालु

जम्मा

पुँजिगत

चालु

जम्मा

पुँजिगत

चालु

जम्मा

कृषि सडक

१५००/-

१५००/-

१५००/-

१५००/-

१५००/-

१५००

१००

१००

स्थानीय बिकास शुल्क

४०५३/-

१७३७/-

५७९०/-

४०५३/-

१७३७/-

५७९०/-

४०५३/-

१७३७/-

५७९०/-

१००

१००

१००

न पा अनुदान

७३७४/-

१२००/-

८५७२/-

७३७२/-

१२००/-

८५७२/-

७३६२/-

१४००/-

८५७२/-

१००

१००

१००

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रम

३५७०/-

७२७/-

४२९७/-

३५७०/-

७२७/-

४२९७/-

३५७०/-

७२७/-

४२९७/-

१००

१००

१००

जगेडा कोष

३५९८/-

३०९८/-

३०९८/-

३०९८/-

९९८/-

९९८/-

३२

३२

बालबालिका तथा महिलाका लागि बिकेन्दित कार्यक्रम

५१०.३६/-

५१०.३६/-

५१०.३६/-

५१०.३६/-

२६०.८-/

२६०.८/-

५७

५७

सडक बोर्ड नेपाल

६७४.६१/-

६७४.६१/-

६७४.६१/-

६७४.६१/-

६७४.६१/-

६७४.६१/-

१००

१००

सामाजिक सुरक्षा

५३०७/-

५३०७/-

५३०७/-

५३०७/-

५३०७/-

५३०७/-

१००

१००

आन्तरिक आय

५६८८/-

५६८८/-

५६८८/-

५६८८/-

५६८८/-

५६८८/-

१००

१००

साक्षरता कार्यक्रम

४१९.६/-

४१९.६/-

४१९.६/-

४१९.६/-

४१९.६/-

४१९.६/-

१००

१००

जम्मा

१५३७/-

३६४५५६/-

१५३७८/-

१००

आ.व.२०६६‍-०६७ आय व्यय बिबरण (आर्थिक बिबरण)

क्र.सं

आय शिर्षक

आ.व ०६६-६७ को आय(रु)

आ.व ०६६-०६७ को कुल आय(रु)

ब्यय शिर्षक

आ.व ०६६-०६७ को खर्च(रु)

आ.व ०६६-०६७ को कुल खर्च(रु)

१)

शुरु मौज्दात

१)चालु कोष खर्च

१८,५८३,५५,७.५५/-

१९,३५१,७५७.५५

क)

पुजिगत अनुदान आम्दानी खाता

,२२१,७७१.४५/-

क)बजेट खर्च१८००५५५७.५५/-

ख)

आन्तरिक स्रोत आम्दानि खाता

८४४,०३४.२८/-

ख)पेश्की खर्च५७८०००.००/-

ग)

मालपोत आम्दानि खाता

९२,८८८.०३/-

ग)LGCDP चालु बजेट खर्च

७६८,२००.००/-

घ)

बैदेशिकस्रोत अनुदान आम्दानि खाता

२) पुँजीगत खर्च

२१,७७९,४६०.७१/-

ङ)

सडक मर्मत कोष

,७६८,०३०.२४/-

२) पुँजीगत (बिकास) बजेट खर्च ५५७९५२४.४६/

,९२९,५२४.४६/-

च)

कर्मचारी कल्याण कोष

,९८७,१५२.७६

पेश्की खर्च ३५००००.००/-

छ)

नगद मौज्दात

१६६,९९६.५६/-

ख)थप स्था. बि.शुल्क.कोष ३५९८५६९.७६/-

,५९८,५६४.७६/-

ज)

धरौद्दी बैंक मौजदात

८२३,६२८.३०/-

पेश्की खर्च ०.००

२.

यस बर्षको आन्तरिक आय

,९८७,५६९.९५/-

ग)बर्षे ढल बजेट खर्च

४६,५३६.५०/-

क)

स्थानीय बिकास शल्क

घ)सडक मर्मतकोष बजेट खर्च ५७२७४५५.३७/-

,९५२,६८१.३७/-

ख)

आन्तरिक आमदानी

,९८७,५६८.३७/-

पेश्की खर्च १२२५२२६.००/-

३)

नेपाल सरकारको अनुदान

२७,४४६,२००.००/-

बैदेशिकस्रोत बजेट खर्च

२९०,०८.००/-

क)

पुजिंगत(बिकास) अनुदान

,३७२,०००.००/-

च)LGCDP बिकास बजेट खर्च ४८५९०६२.६२/-

,९६२,०७२.६२/-

ख)

चालु अनुदान

,२००,०००.००/-

पेश्कि खर्च

ग)

बर्डफ्लुको चालु अनुदान

३.कर्मचारी कल्यान कोष बजेट खर्च

४६०,२५५.३३/-

घ)

जगेडा कोष

,०९८,०००.००/-

४.धरौद्दीतर्फ

,५४४,४५८.६८/-

ङ)

कृषि सडक अनुदान

,५००,०००.००/-

क)यस बर्षको फिर्ता

,५४४,४५८.६८/-

च)

पुंजिगत शशर्त अनुदान

ख)यस बर्षको सदरस्याहा

छ)

थप स्था बिशुल्क अनुदान

,१४८,०००.००/-

४.अन्तिम मौज्दात

ज)

स्था.बि.शुल्क बिकास अनुदान

,०५३,०००.००/-

क)पुंजिगत (बिकास) आमदानी खाता

,७५५,०३१.४५/-

झ)

स्था.बि.शुल्क चालु अनुदान

,०५३,०००.००/-

ख)आन्तरिक स्रोत आमदानी खाता

५३१,५५८.१४/-

ञ)

LGCDP बिकास अनुदान

,५७०,०००.००/-

ग)कर्मचारी कल्याण कोष खाता

,२६४,४१५.३९/-

ट)

LGCDP चालु अनुदान

७६८,२००.००/-

घ)सडक मर्मत कोष खाता

,८७३,६६२.२९/-

४.

बैदेशिक स्रोत(युनिसेफ) अनुदान

५१०,३९०.००/-

ङ)मालपोत आम्दानी खाता

१९०,७७९.०३/-

५.

सामाजिक सुरक्षा अनुदान

,३०७,०००.००/-

च)नगद मौज्दात

२९६,६९४.१०/-

६.

सडकबोर्ड नेपालबाट अनुदान

९७४,४०६.००/-

छ)बैदेशिक (डकाव खाता)

२२०,३१०।००/-

७.

गतबर्षको पेश्कि फिर्ता आम्दानि

२८६,९५८.६५/-

ज) चालु अनु आम्दानि खाता (सामाजिक सु रकम)

६८,४००.००/-

८.

जि.शि. का. बाट साक्षरता कार्यक्रम अनु.

४१९,६००.००/-

झ)धरौंद्दी बैंक मौजदात

,०१५,९४३.२५/-

२.

लागत सहभागिता बाट

,०४१,८०८.११/-

क)

०६६/०६७को सहभागिता

,०७७,१४६.३१/-

ख)

........योजनाको सहभागिता

,९६४,६६१.८०/-

ग)

कर्मचारी कल्याणकोषको आम्दानी

७३७,५१७.९६/-

धरौद्दी तर्फ

११.

यस बर्षको धरौद्दि आम्दानी

,७३६,७७३.६३/-

कुल जम्मा

,१३,५२,७२५.९२/-

कुल जम्मा

,१३,५२,७२५.९२/-

भौतिक प्रगति बिबरण

कार्यक्रम परियोजना(आन्तरिक आयको समेत)

मुख्य गतिबिधि

ईकाई

लक्ष्य

प्रगती

प्रगति %

कैफियत

कृषि सडक

वा.नं. ३ देखि १० नाला, शिप तालिम,म्याचि.ग सम्म माटा र ग्राभल राखि सडक मर्मत सुधार

कि.मि

१.००

१.००

१.००

स्थानीय बिकास शल्क

३०० थान सि.एफ.एल भ्यपपर खरिद, बर्षे ढलमा म्याचिंग

गोटा

३००

३००

१००

न पा अनुदान

पशु हाट सेड, बस स्टँन्ड,नाला शिप तालिम,म्याचि.ग फन्ड

गोटा

२६

२६

१००

स्थानीय शासन तथा सामुदायक बिकास कार्यक्रम

बाल बिकास केन्द्र, बाल उधान, सडक कालो पत्रे,नालनिर्माण,हाटबजार, बृक्षारोपण, ३ बर्षे क्षमता बिकास योजना तयारी आयलेखा, खर्चलेखा सफ्टवेयर

गोटा

११

१०

६१

वाल उधान केन्द्र योजना कार्य, जग्गा विवादको कारणले सम्पन्न नमएको

बालबालिका तथा महिलाको लागि विकेन्द्रित कार्यक्रम

बालबिकास केन्द्र, ट्युवेल, बिभिन्न तालिमहरु

गोटा

१००

सडक बोर्ड नेपाल

कालो पत्रे र ग्राभेल

कि.मि

कालो पत्रे ७२६ मि ग्राभल ६११ मि।

आन्तरिक आय

चालु खर्च मात्र गरिएको

साक्षरता कार्यक्रम

साक्षरता कक्षा ३० वटा

जना

७५०

७५०

१००

निर्माण कार्य

जगेडा कोष

सडक कालो पत्रे

कि.मि

०.६६

भइरहेको

सामाजिक सुरक्षा

जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्ग

जना

७३१

७३१

१००

पोषण भत्ता

६ बर्ष सम्मका दलित बालबालिकालाई भत्ता बितरण

जना

२५२

२५२

१००

केन्द्रिय बजेटबाट भएको भौतिक प्रगति बिबरण:

सि.नं.

क्रियाकलाप

ईकाई

लक्ष्य

प्रगति

लाभान्वित जनसंख्या

रोजगारि श्रृजना श्रमदिन

ट्रयाक खोल्ने

कि.मि

कच्ची सडक र ग्रामीण सडक

कि.मि

१.५७

१००

३०००

५४२

सडक ग्राभेल

कि.मि

१.७७३

१००

५०००

४७०

कालोपत्रे

कि.मि

०.५२५

५५

५०००

१३१७

कालोपत्रे मर्मत सम्भार

कि.मि

०.७२६

०.७२६

५०००

५६४

ग्राभल मर्मत सम्भार

कि.मि

०.७११

०.६११

५०००

३६७

बाल बिकास केन्द्र,पशु सेड,हाडबजार सेड

वटा

५००

१२००

बस स्टैन्ड, सुरक्षा गार्ड,रुम,नाला,शौचालन,अन्य बिबिध योजनाहरु

संख्या

१३

१३

१५००

८००

कालो पत्रे-जगेडाकोष

कि.मि

०.६६६

१५

२०००

निर्माण कार्य चालु अवस्थामा

१०

अन्य भ्यापरिकरण

गोटा

३००

३००

२००००

लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन तर्फ

क्रियाकलाप

ईकाइ

लक्ष्य

प्रगती

लाभान्वित संख्या

दलित

आदिबासी जनजाती

मधेशी

मुस्लिम

पिछडिएको वर्ग

अन्य

जम्मा

महिलाहरुलाई सिलाइ कटाइतालिम ३ महिने

संख्या

२६

२६

१०

२६

युवाहरुलाई मोबाइल मर्मत तालिम ३ महिने

संख्या

२३

२३

१०

२३

सर सफाई तालिम

जना

१२५

१२५

९०

३५

१२५

पोषण तालिम

जना

२५०

२५०

२५०

३६

७८

४१

२५०

पुनरताजगी तालिम

जना

५२

५२

१२

१८

१४

५२

जम्मा

४७६

४७६

२०३

७४

९३

१००

४७६

राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम:

स्रोतहरु

अनुमानित आय रु।

यथार्थ आय

खर्च

कैफियत

रु

प्रतिशत

चालु

पुँजिगत

जम्मा

गरजग्गा रजिस्ट्रेशन

विधुत

पर्यटन

बन

मालपोत

अन्य

कूल

आन्तरिक आयको अवस्था

श्रोतहरु

अनुमानित आय रु।

यथार्थ आय

यथार्थ खर्च

कैफियत

रु

प्रतिशत

चालु

पुँजिगत

जम्मा

ठेक्का पट्टा, मालपोत,सम्पत्ती कर अन्य विविध

१८०६७

५६८८

३४

५६८८

५६८८

कूल जम्मा

१८०६७

५६८८

३४

५६८८

५६८८

पेश्की तथा बेरुजु तर्फ केन्द्रीय बेरुजु

बिबरण

जम्मा बेरुजु

फछ्रयौट

फछ्रयौट प्रतिशत

म.ले.प.बाट

नेरुजु फछ्रयौट समितिबाट

जम्मा

साबिक देखि ०५९/०६० सम्मको कूल बेरुज (म.ले.प. प्रतिबेदन ०६१ समेत)

०६०/६१ देखि ०६४/६५ सम्मको बेरुजु(म.ले.प. प्रतिबेदन २०६६ समेत)

२२,१२,६४०

,०३,९५१

,०३,९५१

१३.७३

०६५/०६६ को बेरुजु(म.ले.प. प्रतिबेदन ०६७)

४५,१९,५९३

४५,१९,५९३

६९.५८

जम्मा

८७,०८,५७६

४८,२३,५४४

४८,२३,५४४

५५.३९

कोष तर्फको बेरुजु

बिबरण

जम्मा बेरुजु

फछ्रयौट

प्रतिशत

आ.ब. ०६४/६५ सम्मको कुल बाँकी बेरुजु

३४,४६,९४४

,८७,४९१

२५.७४

आ.ब.०६५/६६ को बेरुजु

२३,५४,२३१

१४,४९,१६६

६१.२९

जम्मा

५८,११,१७५

२३,३६,६५७

४०.२१

योजना/परियोजनामा उपलब्ध गराएको MATCHING FUND सम्बन्धी बिबरण

सि.नं।

परियोजना/कार्यक्रम

परियोजना लागत

MATCHING गर्नुपर्ने रकम

MATCHING गरेको रकम

बर्षे ढल आयोजना

,९०,००,०००

,३०,००,०००

७८,००,०००

एल.जि.सि.डि.पी परियोजना

५१,३१,०००

१२,१६,०००

११,३६,०००

न.पा.अनुदान परियोजना

,२७,०००

,६४,०००

,६९,०००

सडक बोर्ड

१५,९१,०००

,५९,०००

,५९,०००

जम्मा

,६३,४९,०००

,४९,३९,०००

९६,५९,०००

Voices of Madhesi Youths

I am From Rajbiraj's Fan Box

I am From Rajbiraj on Facebook

Videos From Rajbiraj

Loading...

Followers